Manuel Antonio – De catro a catro

Selezione e traduzione di Carlo Rettore

***

Manuel Antonio nasce nel 1900 a Rianxo (Galizia, regione autonoma della Spagna), dove morirà di tubercolosi nemmeno trentenne. Maggiore avanguardista galego, De catro a catro. Follas sin data d’un diario d’abordo (1928) è la sua unica raccolta di poesie pubblicata in vita. Al suo interno vengono narrati i viaggi in mare che il poeta affrontò come marinaio: fra più o meno espliciti riferimenti letterari (dall’Odissea alla Morte per acqua di Eliot passando per i viaggi di Sinbad e la Ballata del vecchio marinaio di Coleridge) l’opera mostra la propria indiscutibile originalità anche nell’offrire una veste quotidiana ad una delle topiche letterarie più antiche.

Intencions


******Encheremol-as velas

c’a luz náufraga d’a madrugada

******Pendurando en dous puntos cardinaes

a randeeira esguía

d’o pailebote branco

*********C’as suas mans loiras

*********acenan mil adeuses as estrelas


******Inventaremos frustradas descobertas

******a barlovento d’os horizontes

******pra acelerar os abolidos corazóns

d’os nosos veleiros defraudados


******Halaremos pol-o chicote

d’un meridián innumerado

******N-a illa anónima

de cada singladura

esculcaremos o remorso d’a cidade

*********Ela noitámbula desfollará

*********como unha margarida prostibularia

*********a Rosa d’os Ventos d’o noso corazón


******Encadearemos adeuses d’escuma

pra todal-as prayas perdidas

******Xuntaremos cuadernos en branco

d’a novela errante d’o vento

******Pescaremos n-a rede d’os atlas

ronseles de Simbad

******E cazaremol-a vela

sobre o torso rebelde d’as tormentas

pra trincar a escota d’unha ilusión.


Intenzioni


******Gonfieremo le vele

con la luce naufraga della notte

******Penzolando fra due punti cardinali

l’esiguo dondolo

della goletta bianca

*********Con le loro mani brune

*********accennano mille addii le stelle


******Inventeremo frustrate scoperte

******a sopravvento degli orizzonti

******per accelerare gli aboliti cuori

dei nostri velieri defraudati


******Tireremo le reti

di un meridiano innumerato

******Nell’isola anonima

di ogni rotta

osserveremo il rimorso della città

*********Lei nottambula toglierà i petali

*********come ad una margherita postribularia

*********alla Rosa dei Venti del nostro cuore


******Incateneremo addi di schiuma

per tutte le spiagge perdute

******Aggiungeremo a quaderni in bianco

la novella errante del vento

******Pescheremo nella rete degli atlanti

scie di Simbad


******E cazzeremo la vela

sopra il torso ribelle delle tormente

per trincare la scotta di un’illusione.

xxxx


…Ao afogado


******Xa che levaran os ollos

******relingadores de lonxanías

e pescadores de profondidades


******Xa che levaran a voz

******asolagada n-a furna xiróvaga

por onde escoan as tempestades


******Xa che levaran os azos

******enmallados n-a rede sonora

d’os cordaxes ereutos


******O vento aínda escovaba

c’as poutas d’escuma

******n-a xerfa

*********mais cadaleitos


******Ibas xuntando soedades

******Por un burato d’o Mar

chopaches un día a buscar-te


******A noiva goleta

******enloitada de branco

******que cose roitas esquencidas

******acena n-o vento as súas velas

como ese pano d’as despedidas.…All’affogato


******Già ti hanno preso gli occhi

******bordatori di lontananze

e pescatori di profondità


******Già ti hanno preso la voce

******annacquata nella grotta girovaga   

da dove scolano le tempeste


******Già ti hanno preso le forze

******impigliate nella rete sonora

dei cordami eretti


******Il vento piallava ancora

con gli artigli di schiuma

******sul pelo dell’acqua

*********altri cataletti


******Iniziavi a collezionare nostalgie

******In una fossa del Mare

ti sei sommerso un giorno per trovarti


******La goletta fidanzata

vestita di bianco a lutto

******che cuce rotte dimenticate

******accenna nel vento le sue vele

come questo fazzoletto d’addio.Navy Bar


******Este bar ten balances

******E tamén está listo

pra se facer á vela
 

******Encheron-nos o vaso

con toda a auga d’o Mar

pra compor un cock-tail de horizontes


******Pendurados d’as horas

******atlas xeográficos d’esperantos

están sin tradución

******E tatexan as pipas

c’o ademán políglota d’as bandeiras


******Ese cantar improvisado

***************************************é o mesmo

que xa se improvisou n-algures


******Quen chegou avisando-nos

d’esa cita noiturna que temos

c’o vento ao N E

n-a encrucillada d’as estrelas apagadas?


******Eiquí bebe de incónito

o Mariñeiro Desconecido

******– sin xeografía nin literatura –

******A noite d’os naufraxos

******c’o seu brazo salvavidas

******aferrará con nosco unha vela de chubascos


******O vaso derradeiro

estaba cheo de despedidas


******Pol-as rúas dispersas

ibamo-nos fechando

cada un dentro d’a súa alta-mar


******N-o repouso d’algún vaso

todal-as noites naufraga o Bar.
Navy Bar


******Questo bar fa su e giù

******Ed è anche pronto

per far vela


******Ci hanno riempito il bicchiere

con tutta l’acqua del Mare

per comporre un cock-tail di orizzonti


******Appesi alle ore

******atlanti geografici di esperanti

sono senza traduzione

******E balbettano le pipe

con il cenno poliglotta delle bandiere


******Questo canto improvvisato

******************************************è lo stesso

che si è già improvvisato altrove


******Chi è venuto ad avvisarci

di questa riunione notturna che abbiamo

col vento a N E

nel crocevia delle stelle smorzate?


******Qui beve in incognito

il Marinaio Sconosciuto

*** ***– senza geografia o letteratura –

******La notte dei naufràgi

******con il suo braccio salvagente

******serrerà insieme a noi una vela di piovaschi


******L’ultimo bicchiere

era pieno di congedi


******Per le strade sperdute

iniziavamo a chiuderci

ognuno dentro il suo alto mare


******Nel riposo di qualche bicchiere

ogni notte naufraga il Bar.
Descoberta

******Quen fechou esta noite

a fenestra azul d’o Mar?

******Este Mar fuxitivo

de todal-as riveiras

******Náufrago d’o neboeiro

que desviou o rumbo

d’os puntos cardinaes


******Ficaron as gavotas

tres singladuras a sotavento

******Desourentaron-se os arroaces

******intrusos e impunes


******Hoxe ninguén dá c’a relinga

pra aferrar os panos d’o horizonte

******E este serán tampouco

engayolaremol-o Sol


******O Sol era un paxaro triste

que se pousaba n-o penol.

Scoperta


******Chi ha chiuso questa notte

la finestra azzurra del Mare?

******Questo Mare che fugge

da tutte le riviere

******Naufrago del banco di nebbia

che ha sviato la rotta

dai punti cardinali


******I gabbiani sono rimasti

tre rotte a sottovento

******Hanno perso l’orientamento i delfini

******intrusi e impuniti


******Oggi nessuno dà di bordatura

per ammarrare le vele dell’orizzonte

******E nemmeno stasera

ingabbieremo il Sole


******Il sole era un uccello triste

che si posava sul pennone

Lecer


******Gavotas que levan n-o peteiro

as cartas d’os mariñeiros namorados

******Vapores burgueses

que nos ofrecen o remborque d’o seu fume

******Pero as nosas velas encalmadas

espantan a bandazos

as horas como moscas


******Vigo está tan lonxe

que se desourentaron as cartas mariñas


******Unha pipa mais

*************************** de vagar

******deica ver a hora que dá o reloxe


******Entra unha fría de vento?

***************************************– moi ben!


******Enrolará-se a pausa

n-as suas espiraes


******E non sabemos

******(abonda xa de paréntesis)

engadir-nos outra volta

a todo eso que se nos esquenceu.
Tempo libero


******Gabbiani che portano nel becco

i biglietti dei marinai innamorati

******Vaporetti borghesi

che ci offrono lo sversamento del loro fumo

******Ma le nostre vele calmate

spaventano con scatti improvvisi

le ore come mosche


******Vigo è così lontana

che le carte nautiche hanno perso l’orientamento


******Una pipa ancora

***************************lentamente

***fino a vedere l’ora che dà l’orologio


******Entra una bava di vento?

**************************************– Benone!


******La pausa si arrotolerà

nelle sue spirali


******E non sappiamo

******(basta con queste parentesi)

unirci un’altra volta

a tutto questo che ci ha dimenticato.
Adeus


******Antre a calima

***************************traspondo o meu ollar

******esquivou-se o velamio

******Deixou-nos a badía

chea d’a súa ausenza

e a mañán sin perspeitiva


******Agora en terra

******arredado de min-mesmo

por un oucéano de singladuras

******o vento d’a Ría

vai virando a folla de cada emoción


******– O Sol indiferente

******Sirena augardentosa d’os vapores

******Un retrayo de fume

n-o rompeolas d’a paisaxe

******Os engranaxes d’a grua

esmoen a mañán morna –


******Debaixo d’os meus pasos

xurde o ronsel d’a Vila natal

******Ela c’os brazos cheos de sono

teima salvar-me d’un naufraxo antigo

******E os meus ouvidos incautos

queren dormir n-o colo

d’as cantigas vellas


******Eu cacheaba todol-os segredos

d’as miñas mans valdeiras

******por que algo foi que se me perdeu n-o Mar


****** …alguén que chora dentro de min

por aquel outro eu

que se vai n-o veleiro

******************************pra sempre

******************************coma un morto

c’o peso eterno de todol-os adeuses.

Addio


******Dentro alla nebbia

******************************passo il mio sguardo

******il velame si è dileguato

******La baia ci ha lasciati

piena della sua assenza

e il mattino senza prospettive


******Ora a terra

******distanziato da me stesso

da un oceano di rotte

******il vento della Ria

fa virare il foglio di ogni emozione


******– Il Sole indifferente

******Sirena avinazzata dai vapori

******Un resto di fumo

nel frangiflutti del paesaggio

******Gli ingranaggi della gru

spezzettano la giornata tiepida –


******Sotto i miei passi

emerge la scia della Città natale

******Lei con le braccia piene di sonno

cerca di salvarmi da un naufragio antico

******E i miei uditi incauti

vogliono dormire in seno

agli antichi canti


******Io esaminavo tutti i segreti

delle mie mani vuote

******perché c’è stato qualcosa che mi si è perso in Mare


******…qualcuno che piange dentro di me

per quell’altro io

che se ne va nel veliero

*********************************per sempre

*********************************come un morto

col peso eterno di tutti gli addi.


Immagine di Flaminia Fiocco, Seaside

Per scaricare l’articolo in PDF, clicca qui.

Submit a comment

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...